400 +Opposite words in Marathi

विरुद्धार्थी शब्द मराठी

Opposite words in Marathi

 

400 +Opposite words in Marathi

400 +Opposite words in Marathi

विरुद्धार्थी शब्द -: Opposite Words Marathi विरुद्धार्थी शब्दाचा अर्थ उलटा शब्द किंवा विरुद्ध शब्द असा होतो. जे शब्द कोणत्याही शब्दाच्या विरुद्ध अर्थ देतात त्यांना विरुद्धार्थी शब्द म्हणतात.

400 +Opposite words in Marathi
Opposite words इंग्रजीत Antonyms शब्द असेही म्हणतात. 
उदाहरणार्थ, ज्ञान-अज्ञान, शुभ-अशुभ, मान-अपमान, लिंग बदलामुळे तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द जसे-आई वडील ,राजा-राणी,
 मुलगा-मुलगी, राजेशाही प्रजासत्ताक, गाय-बैल आणि विरुद्ध जात शब्दांपासून बनलेले विरुद्धार्थी शब्द  
गुलाम-मुक्त, गोड-कडू, किमान कमाल इ.

400 +Opposite words in Marathi

 

अडाणी x शहाणा नफा x तोटा
अतिवृष्टी xअनावृष्टी निमंत्रित x आगंतुक
अर्थ x अनर्थ निर्दयता x सदयता
अधिक x उणे नम्रता x उद्धटपणा
अलीकडे x पलीकडे निर्मळ x मळकट
अवघड x सोपे निर्जीव x सजीव
अचल X चल निःशस्त्र x शस्त्रधारी
अस्त X प्रारंभ निष्काम x सकाम
अपेक्षित x अनपेक्षित नीती x अनीती
अभिमान X दुरभिमान नीटनेटका x गबाळ्या
अशक्य x शक्य नुकसान x फायदा
अर्धवट x पूर्ण न्याय X अन्याय
असतो x नसतो निंदा x स्तुती
अंथरूण x पांघरुण निर्बंध x मोकळीक
अनाथ x सनाथ निराश x उत्साही
अधोगती x प्रगति निच्छित x अनिच्छित
अब्रू  x  बेअब्रू निर्भय x भयभीत
अवखळ x गंभीर नोकर x मालक
आरंभ x शेवट नेहमी x क्वचित
आत x बाहेर पडका x धडका
आशा x निराशा परका x स्वकीय
अती x अल्प पलीकडे x अलीकडे
अनुकूल x प्रतिकूल प्रकाश x अंधार
अरुंद x रुंद प्रचंड चिमुकला
अंत x प्रारंभ प्रतिकार x सहकार
अचूक X चुकीचे प्रगति x अधोगती
अटक x सुटका पक्की x कच्ची
अमूल्य x कवडीमोल पराक्रमी x भित्रा
अपेक्षाभंग X अपेक्षापूर्ती पहिला x शेवटचा
अग्रज x अनुज परवानगी x बंदी
अंधकार x प्रकाश प्रश्नX उत्तर
अडचण x सोय प्राचीन x अर्वाचीन
अशक्त X सशक्त प्रेम x द्वेष
आळशी x उद्योगी प्रत्यक्ष X अप्रत्यक्ष
आकाश x पाताळ प्रमाण X अप्रमाण
आवडते x नावडते पाप x पुण्य
आज्ञा x अवज्ञा पूर्ण अपूर्ण
आघाडी x पिछाडी पौर्णिमा X अमावस्या
आशीर्वाद x शाप पुष्कळ x थोडे
अतिवृष्टी x अनावृष्टी पूर्व पश्चिम
अबोल x वाचाळ प्रिय x अप्रिय
अल्लड x पोक्त फायदा x तोटा
अवजड x हलके फिकट x गडद
आठवण x विस्मरण फसवी x स्पष्ट
आता x नंतर फार कमी
आनंद X दुःख फुकट x विकत
ओला x सुका बाहेर x आत
ओळख x अनोळख बेसावध x सावध
आदर x अनादर बलाढ्य x कमजोर
आयात x  निर्यात बंद x उघडा
आकर्षण x अनाकर्षण बंडाळी x सुव्यवस्था
आतुरता x उदासीनता बरोबर X चूक
आदर्श x अनादर्श बसणे x उठणे
आवश्यक x अनावश्यक बंधन X मुक्तता
आधी x नंतर बाल X वृद्ध
आस्था x अनास्था बिघाड दुरुस्ती
आडवे x उभे बेसूर x सुरेल
आंधळा x डोळस भडक x सौम्य
इकडे तिकडे भरभर X सावकाश
इष्ट X अनिष्ट भक्कम x कमकुवत
इच्छा x अनिच्छा भयंकर x सौम्य
इहलोक x परलोक भाग्यवंत x दुर्भागी
इमानी x बेइमानी भरती x आहोटी
इलाज x नाइलाज भले x बुरे
इथली x तिथली भय X अभय
उभे Xआडवे भयभीत x निर्भय
उंच x बुटका भसाडा x मंजुळ
उघडे x बंद भारतीय x अभारतीय
उजेड x काळोख भांडण X सलोखा
उत्तम x क्षुद्र भिकारी x सावकार
उत्कर्ष xअधोगती भूषण X दूषण
उपयोगी x निरुपयोगी माया X द्वेष
उदासवाणा x उल्हासित मान्य X अमान्य
उमेद x मरगळ मंजुळ x कर्कश
उतरणे x चढणे माथा x पायथा
उगवणे x मावळणे मालक x नोकर
उत्तेजन x विरोध मिटलेले x उघडलेले
उद्धट X नम्र मोकळे x बंदिस्त
उलट x सुलट मृत्यू x जीवन
उन्नती x अवनती मुका x बोलका
कबूल x नाकबूल महान X क्षुद्र
कर्णमधुर x कर्णकटू महाल x झोपडी
कल्याण X अकल्याण मंद x प्रखर
कर्कश X संजुल माता पिता
कळस X पाया माय x बाप
कंटाळा x उत्साह मान X अपमान
काळोख X प्रकाश, उजेड माघार x सामोरा
कौतुक निंदा म्हातारा X तरुण
कोरडा x ओला मित्र x शत्रू
किमान x कमाल मोठा x लहान
कृतज्ञ x कृतघ्न मौन x बडबड
कृश x स्थूल मृदू X कठीण
किर्ति x अपकीर्ती मूर्ख x शहाणा
उशिरा x लवकर यश X अपयश
उत्साह x निरुत्साह याचक X दाता
उपाय x निरुपाय योग्य X अयोग्य
ऊन x सावली यशवी X अयशस्वी
ऐटदार x केविलवाणा रक्षक x मारक
एकदा x अनेकदा राग x लोभ
ऐच्छिक x अनैच्छिक रुचकर x बेचव
कडू x गोड रडू x हसू
कठीण x सोपे रूपवान x कुरूप
कडक X नरम लक्षX दुर्लक्ष
कच्चा x पक्का लबाड x भोळा
काळा x पांढरा लाडके x नावडते
कायदेशीर x बेकायदेशीर लांबी x रुंदी
कष्टाळू x कामचोर लोभी x निर्लोभी
क्रूर x दयाळू लहानपण x मोठेपण
कोवळा x निबर लवकर x उशिरा
कीव x राग लय x प्रारंभ
कृत्रिम x नैसर्गिक लांब X जवळ
कृपा x अवकृपा लेचापेचा x भक्कम
खरे x खोटे वाकडे x सरळ
गारवा x उष्मा वृद्ध X तरुण
ग्रामीण x शहरी विद्यार्थी x शिक्षक
गरम x थंड विलंब x त्वरा
गढूळ x स्वच्छ विद्वान x अडाणी
गद्दय x पछ्य विरोध x पाठिंबा
गुरु x शिष्य वेडा  X शहाणा
गुप्त x उगड व्यवस्थित x अव्यवस्थित
गुणी अवगुण विष X अमृत
गोड x कडू विसरणे X आठवणे
गौण x मुख्य वेगात x हळूहळू
गाव x शहर वापर x गैरवापर
गमन X आगमन विचार x अविचार
ग्राहक x विक्रेता विश्वास x अविश्वास
ग्राह्य x त्याज्य विशेष x सामान्य
गुण x  अवगुण शिकारी x सावज
गुळगुळीत x खडबडीत शिक्षा x शाबासकी
गुणगान x निंदा शत्रू x मित्र
गोरा x काळा शकून X अपशकून
घाऊक x किरकोळ शंका x खात्री
घट्ट x सैल श्वास X नि:श्वास
चढणे x उतरणे शहर X खेडे
चांगले Xवाईट शेवट x सुरुवात
चोर x पोलीस शिखर x पायथा
चिरंजीव x अल्पजीवी शिस्त x बेशिस्त
चढ x उतार शीतल x उष्ण
चढाई x माघार शक्य x अशक्य
चवदार x बेचव शेंडा x बुडखा
चंचल x स्थिर शुद्ध x अशुद्ध
चूक X बरोबर शूर X भित्रा
चिमुकला x थोरला श्रेष्ठ X कनिष्ठ
छोटेसे x मोठेसे सरस x निरस
छोटी x मोठी समृद्धी दारिद्र्य
जवळची X लांबची सरळ x वाकडा
जमा खर्च स्वच्छ x घाणेरडा
जर X तर सज्जन X दुर्जन
जय x पराजय सभ्य X असभ्य
जन्म x मृत्यू सतेज x निस्तेज
जागणे x झोपणे स्वस्थ X बेचैन
जागरूक x निष्काळजी स्वदेश X परदेश
जाणे x येणे स्वाधीन x पराधीन
जिंकणे x हरणे स्वार्थ X परमार्थ
जोश x कंटाळा स्पष्ट X अस्पष्ट
जगणे x मरणे साहसी X भित्रा
जबाबदार x बेजबाबदार सावकाश x पटकन
जलद X हळू सानुली x मोठी
जास्त x कमी स्थिर x अस्थिर
जागृत x निद्रिस्त सकाळ X संध्याकाळ
जीवंत x मृत सदाचार X दुराचार
जीत X हार सतर्क x बेसावध X
जेवढा X तेवढा समाधान x असमाधान
झोप x जाग समान x असमान
झोपडी x महाल सत्य x असत्य
टिकाऊ x ठिसूळ संवाद x विसंवाद
टंचाई x विपुलता स्वतंत्र x परतंत्र
ठळक x पुसट स्वहित x परमार्थ
डावा x उजवा स्तुती x निंदा
डौलदार x बेढप स्वागत x निरोप
तहान x भूक स्वार्थी X नि:स्वार्थी
तुरळक X दाट सावध x बेसावध
तारक X मारक शान Xथोर
ताल x बेताल सार्वजनिक x खाजगी
तेजी x मंदी सामुदायिक x वैयक्तिक
तीक्ष्ण X बोथट सुप्रसिद्ध x कुप्रसिद्ध
तिरपा x सरळ सुटका X अटक
तरुण x म्हातारा सुशिक्षित अशिक्षित
ताजे x शिळे सुंदर x कुरूप
ताजी x शिळी सुदैवी x दुर्दैवी
तेजस्वी x निस्तेज सुरुवात x शेवट
तिरके X सरळ सुभाषित x कुभाषित
थोरला x धाकटा सूर्योदय सूर्यास्त
थंडी x उष्मा सोपे X कठीण
थंड x गरम सोय x गैरसोय
थोर x लहान सौजन्य x उद्धटपणा
थोडे x जास्त सेवक x मालक
दयाळू x जुलमी श्रीमंत x गरीब
दिन x रात हार x जीत
दुःख xसुख हिम्मत x भय
दुष्ट X सुष्ट हिंसक X अहिंसक
देव x दानव हिरमुसलेला x उत्साही
द्वेष x प्रेम हळू x जलद
दिवस x रात्र हसणे x रडणे
दया X राग हलके X जड
दाट x विरळ हसतमुख x रडततोंड
दुष्काळ x सुकाळ हजर x गैरहजर
देशभक्त x देशद्रोही हित x अहित
दोषी x निर्दोषी हिशेबी X बेहिशेबी
धूसर x स्पष्ट हीन x दर्जेदार
धीट x भित्रा हुशार x मट्ठ
धनवंत x निर्धन होकार x नकार
धर्म Xअधर्म क्षमा x शिक्षा
धडधाकट x कमजोर ज्ञान x अज्ञान
धिटाई x भ्याडपणा
धूर्त x भोळा
400 +Opposite words in Marathi
400 +Opposite words in Marathi

3 thoughts on “400 +Opposite words in Marathi”

Leave a comment